پرداخت آنلاینکارت به کارت

«شماره حساب»
۱۰۰۸۴۰۴۸۱۵۷۵

«شماره کارت»
۵۰۴۷۰۶۱۰۶۴۰۱۹۷۵۱

«شماره شبا»
IR۸۰۰۶۱۰۰۰۰۰۰۰۱۰۰۸۴۰۴۸۱۵۷۵

صاحب حساب: علیرضا انصاری